Zaměření SOM JM na rok 2018

Před 21 lety se konala ustavující Valná hromada Sdružení obcí a měst jižní Moravy. Už bylo mnohokrát konstatováno, od té doby došlo k výrazným změnám ve správě území - vznik krajů, zrušení okresních úřadů a zavedení institutu obcí 3. stupně, což ovlivnilo i zaměření SOM JM – původní orientace na oblast cestovního ruchu a propagaci regionu, stejně jako koordinační vazba mezi obcemi a MMR ČR byla z větší části přenesena na orgány kraje.

Na posledních Valných hromadách SOM JM byl učiněn pokus o redefinování cílů SOM JM na území Jihomoravského kraje. Některé se podařilo realizovat, u některých se to Sdružení nepodařilo. SR navrhuje pro rok 2018 tyto cíle v následující podobě:

 • Být i nadále seriózním partnerem pro Jihomoravský kraj při řešení konkrétních otázek spojených s rozvojem regionu. Partnerství vychází z faktu, že SOM JM má zavedené mechanizmy fungování, má vytvořenou fungující strukturu reprezentující více než 620 tis. obyvatel na jižní Moravě a opírá se o zázemí RRA JM.
   
 • Zvýšení aktivního zapojení členů SOM JM při projednávání společných zájmů členů. Od roku 2012 existuje Rámcová smlouva o spolupráci mezi JMK a SOM JM a od března 2013 jsou zástupci SOM JM oficiálně zváni na jednání Komisí Rady JMK se statutem hosta a tudíž jsou přítomni projednávání důležitých materiálů a dokumentů Rady. Taky dostávají informace o všech důležitých rozhodnutích týkajících se rozvoje JMK především z prostředí Regionální stálé konference Jihomoravského kraje. Existuje však stále prostor pro zlepšení komunikace mezi SOM JM a JMK.
   
 • SOM JM nadále chce pokračovat v aktivním projednávání problematiky pozemkových úprav na úrovni místních samospráv a regionální samosprávy ve spolupráci s centrálními orgány státní správy. Taktéž bude velká pozornost věnována problematice vzájemně užitečné spolupráce s ÚZSVM ve smyslu nacházet taková opatření, která umožňuje existující legislativní rámec a které mohou řešit konkrétní problémy konkrétních obcí SOM JM.
   
 • Úspěšně realizovat s relevantními institucemi pokračování FMP, projektů typu people-to-people v programovém období 2014 – 2020 a zachovat důležité místo v procesu rozhodování o přidělování dotací jak na česko-rakouské hranici, tak i na česko-slovenské hranici.
   
 • Posilovat úlohu SOM JM ve vytváření platformy pro všechny obce, uvnitř i mimo SOM JM, v aktivní práci na společných vzájemně výhodných projektech. U některých obcí se to daří, ale velká část členů SOM JM tuto šanci nevyužívá a nejde pouze o česko-rakouské FMP či česko-slovenské malé projekty. Existuje škála komunitárních projektů schvalovaných v Bruselu, které většina členů SOM JM dlouhodobě nevyužívá. V této souvislosti se členové SOM JM opět vyzývají, aby aktivně využívali Grantový kalendář, který připravuje a pravidelně aktualizuje RRA JM, ale i konzultace s experty Agentury.

 

Na základě výše uvedeného SR doporučuje realizovat aktivity SOM JM pro rok 2018 v těchto základních sférách:

 1. Partner Jihomoravského kraje při realizaci projektů řešících problémy definované v Programu rozvoje Jihomoravského kraje (PRK), hlavně v oblasti regionálního rozvoje, dopravy, cestovního ruchu a meziregionálních vztahů. Aktivní účastník diskusí v Komisích Rady JMK. Aktivně, prostřednictvím nominovaných členů, se zapojit do činnosti jednotlivých Komisí Rady JMK.
   
 2. Prostřednictvím svých členů aktivně vstupovat do diskuse o důležitých rozvojových projektech regionálního i subregionálního charakteru na půdě Regionální stále konference JMK a podílet se na jejich realizaci.
   
 3. Aktivně vstupovat do realizace projektů typu FMP pro roky 2014 – 2020 na česko-rakouské i česko-slovenské hranici.
   
 4. Partner regionálních orgánů při implementaci dokumentů pro využívání Kohezní politiky na území JMK v období 2014 – 2020.
   
 5. Pozemkové úpravy, vztah obcí k ÚZSVM, financování školství a také sociálních služeb, rušení poboček ČP, zákon o střetu zájmů, neúměrný růst byrokracie pro samosprávu v posledních letech.
   
 6. Vyzvat ke spolupráci SMO ČR prostřednictvím Memoranda o spolupráci a aktivně používat SMO ČR jako připomínkové místo k legislativním návrhům.
   
 7. Využít Smlouvu o spolupráci s JMK k přístupu k chystaným legislativním změnám v dostatečném předstihu tak, aby byla možnost jejich připomínkování ze strany SOM JM prostřednictvím SMO ČR nebo JMK.
   
 8. Jasné a věcné vysvětlování role SOM JM v rámci JMK a možností členů Sdružení, jak dovnitř SOM JM, tak i navenek.

Současný stav SOM JM je faktickým odrazem pasivity členů Sdružení. Vedení SOM JM opakovaně vyzývá všechny své členy ke společnému definování dlouhodobých potřeb obcí a měst, ne však na úrovni individuálních problémů jednotlivých členů, ale na úrovni širších souvislostí, kterým musí region čelit. Aktivní využívání všech možností pro zkvalitnění úrovně života obyvatel je cestou pro zvýšení prestiže SOM JM. Podzimní volby do místních zastupitelstev by neměly brzdit aktivity SOM JM, resp. neměly by být výmluvou pro nečinnost.

Jasné vymezení cílů a následná realizace přijatých rozhodnutí, jejich sledování a účinná kontrola jsou cestou ke zvýšení kvality života obyvatel členských obcí SOM JM, což je asi hlavní devízou fungování SOM JM.

Zpracoval: Sekretariát SOM JM
Brno, březen 2018