Zaměření SOM JM na rok 2017

Letos tomu bude 20 let, co bylo na ustavující valné hromadě založeno Sdružení obcí a měst jižní Moravy. Jak bylo už mnohokrát konstatováno, od té doby došlo k výrazným změnám ve správě území - vznik krajů, zrušení okresních úřadů a zavedení institutu obcí 3. stupně, což ovlivnilo i zaměření SOM JM – původní orientace na oblast cestovního ruchu a propagaci regionu, stejně jako koordinační vazba mezi obcemi a MMR ČR byla z větší části přenesena na orgány kraje.

Na posledních Valných hromadách SOM JM byla snaha o redefinování cílů SOM JM na území Jihomoravského kraje. Některé se podařilo realizovat, u některých se Sdružení pohybuje na matematické sinusoidě. SR navrhuje pro rok 2017 tyto cíle v následující podobě:

 • Být nadále seriózním partnerem pro Jihomoravský kraj při řešení konkrétních otázek spojených s rozvojem regionu. Partnerství vychází z faktu, že SOM JM má zavedené mechanizmy fungování, má vytvořenou fungující strukturu reprezentující více než 650 tis. obyvatel na jižní Moravě a opírá se o zázemí RRA JM.
 • Zvýšení aktivního zapojení členů SOM JM při projednávání společných zájmů členů. Od roku 2012 existuje Rámcová smlouva o spolupráci mezi JMK a SOM JM a od března 2013 jsou zástupci SOM JM oficiálně zváni na jednání Komisí Rady JMK se statutem hosta a tudíž jsou přítomni projednávání důležitých materiálů a dokumentů Rady. Taky dostávají informace o všech důležitých rozhodnutích týkajících se rozvoje JMK. Existuje prostor pro zlepšení komunikace mezi SOM JM a JMK a tím zefektivnit vzájemnou spolupráci ve prospěch obcí JMK.
 • SOM JM vědoma si zásadních problémů v realizaci KPÚ chce pokračovat v aktivním projednávání této problematiky na úrovni místních samospráv a regionální samosprávy ve spolupráci s centrálními orgány státní správy a zejména být nápomocna SPÚ a svým členům pro dosažení takového stavu, který by umožňoval realizovat pozemkové úpravy v potřebné míře při dostatečném personálním a finančním zabezpečení. Hledání konkrétního řešení se očekává i od brněnské pobočky ÚZSVM ve smyslu nacházet taková opatření, která umožňuje existující legislativní rámec a pomůže řešit konkrétní problémy konkrétních obcí SOM JM.
 • Úspěšně realizovat s relevantními institucemi pokračování FMP, projektů typu people-to-people v programovém období 2014 – 2020 a zaujmout důležité místo v procesu rozhodování o přidělování dotací jak na česko-rakouské hranici, tak i na česko-slovenské hranici.
 • Aktivnější profilace SOM JM v oblasti vnějších regionálních vztahů. Přeshraniční kontakty se Západním Slovenskem i Dolním Rakouskem se dlouhodobě rozvíjejí na mnoha úrovních. Role SOM JM je ve vytváření platformy pro všechny obce, uvnitř i mimo SOM JM, v aktivní práci na společných vzájemně výhodných projektech. U některých obcí se to daří, ale velká část členů SOM JM tuto šanci nevyužívá a nejde pouze o česko-rakouské FMP či česko-slovenské malé projekty. Existuje škála komunitárních projektů schvalovaných v Bruselu, které většina členů SOM JM dlouhodobě nevyužívá. Přesto všechno však i v této oblasti byly úspěšné projekty (Velké Bílovice, Ratíškovice, Vísky apod.). V této souvislosti se členové SOM JM vyzývají, aby aktivně využívali Grantový kalendář, který připravuje a pravidelně aktualizuje RRA JM, ale i konzultace s experty Agentury.

Na základě výše uvedeného SR doporučuje realizovat aktivity SOM JM pro rok 2017 v těchto základních sférách:

 1. Partner Jihomoravského kraje při realizaci projektů řešících problémy definované v Programu rozvoje Jihomoravského kraje (PRK), hlavně v oblasti regionálního rozvoje, dopravy, cestovního ruchu a meziregionálních vztahů. Aktivní účastník diskusí v Komisích Rady JMK. Aktivně, prostřednictvím nominovaných členů, se zapojit do činnosti jednotlivých Komisí Rady JMK.
 2. Prostřednictvím svých členů aktivně vstupovat do diskuse o důležitých rozvojových projektech regionálního i subregionálního charakteru na půdě Regionální stále konference JMK a podílet se na jejich realizaci.
 3. Aktivně vstupovat do směřování resp. realizace projektů typu FMP pro roky 2014 – 2020 na česko-rakouské i česko-slovenské hranici.
 4. Partner regionálních orgánů při implementaci dokumentů pro využívání Kohezní politiky na území JMK v období 2014 – 2020.
 5. Pozemkové úpravy a vztah obcí k ÚZSVM.
 6. Navázat spolupráci se SMO ČR prostřednictvím jeho předsedy F. Lukla jako připomínkovým místem k legislativním návrhům.
 7. Navázat spolupráci s Asociací krajů ČR prostřednictvím hejtmana JMK B. Šimka jako spolupracujícímu subjektu s poslanci a senátory Parlamentu České republiky, vládou České republiky, obcemi a dalšími subjekty a institucemi.
 8. Prověřit možnosti Jihomoravského kraje k předkládání legislativních změn do Parlamentu ČR.
 9. Využít Smlouvu o spolupráci s JMK k přístupu k chystaným legislativním změnám v dostatečném předstihu tak, aby byla možnost jejich připomínkování ze strany SOM JM prostřednictvím SMO ČR nebo JMK.
 10. Jasné a věcné vysvětlování role SOM JM v rámci JMK a možností členů Sdružení, jak dovnitř SOM JM, tak i navenek.

Současný stav SOM JM odráží pasivitu členů Sdružení. Vedení SOM JM vyzývá všechny své členy ke společnému definování dlouhodobých potřeb obcí a měst, ne však na úrovni individuálních problémů jednotlivých členů, ale na úrovni širších souvislostí, kterým musí region čelit v souvislosti s aktuální ekonomicko-sociální situací a formulováním strategických dokumentů až k horizontu 2020. Aktivní využívání všech možností pro zkvalitnění úrovně života obyvatel je cestou pro zvýšení prestiže SOM JM.

Jasné vymezení cílů a následná realizace přijatých rozhodnutí, jejich sledování a účinná kontrola jsou cestou ke zvýšení kvality života obyvatel členských obcí SOM JM.

 

Zpracoval: Sekretariát SOM JM
Brno, březen 2017